KVKK Bildirimi ve Çerez Politikası

 • KVKK Bildirimi
 • Çerez Politikası

GİZLİLİK BEYANI

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE DAİR AYDINLATMA METNİ – SUMI AGRO TURKEY TARIM İLAÇLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Veri Sorumlusu

Kişisel verileriniz Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca veri sorumlusu Sumi Agro Turkey Tarım İlaçları Sanayi Ve Ticaret A.Ş. (“SAT”) tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenecektir.

Kişisel Verileri Toplama ve Kullanma Şekli

Bilgisayarınızın söz konusu bilgilere izin vermeye ayarlı olması halinde, Site, IP adresiniz, bu adresten ziyaret edilen sayfalar ve Siteyi ziyaret ettiğiniz internet sitesi gibi, siteye erişim sağlarken kullandığınız arama mecralarından otomatik olarak bilgi kaydetmektedir. Sitemize yönelik ilgiyi değerlendirmek ve sitemizdeki arama alışkanlıklarını ölçmek gibi diğer piyasa araştırma faaliyetlerini yürütmek amacıyla söz konusu bilgiler tarafımızca kullanılabilir. Bu bilgiler Site’ye erişim sağlayan kullanıcıyı teşhis etmek için kullanılmamaktadır. Hizmetlerimizin çoğu kaydolmayı gerektirmemektedir. Ancak, Site üzerinden yararlanılan bazı hizmetler için kaydolmak gerekebilir. Adınız, adresiniz, iş veya mesleğiniz hakkında bilgiler vermeniz veya e-posta adresi vermeniz istenebilir. Ayrıca, bize soru veya görüşlerinizi iletmeniz veya araştırma veya yarışmalar aracılığıyla ek bilgiler temin etmeniz istenebilir. Şirket’imizin kişisel veri işleme amaçları doğrultusunda, Kanun’un 5. ve 6. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartlarından en az birine dayalı ve sınırlı olarak, başta kişisel verilerin işlenmesine ilişkin Kanun’un 4. maddesinde belirtilen ilkeler olmak üzere Kanun’da belirtilen genel ilkelere uygun bir şekilde kişisel veriler işlenmektedir.

Söz konusu bilgilerin temini gönüllülük esasına dayanmakla beraber aşağıda belirtilen şart veya şartlar kapsamında da kişişel veriler Kanun’a uygun olarak temin edilebilir;

 • Kanunlarda açıkça öngörülmesi
 • Fiili imkansızlık nedeniyle ilgilinin açık rızasının alınamaması
 • Şirket’in hukuki yükümlülüğünü yerine getirmesi
 • Kişisel veri sahibinin kişisel verisini alenileştirmesi
 • Bir hakkın tesisi veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması
 • Şirket’imizin meşru menfaati için veri işlemenin zorunlu olması

Söz konusu bilgiler temin edildiği taktirde, size ulaşmak ve hizmetlerimiz veya sitemiz hakkındaki değişiklikleri size bildirmek için bu bilgiler kullanılabilir. Bu bilgiler ayrıca sitenin kullanılabilirliğini artırmak, güncelliğini korumak ve sorularınızın cevaplanmasını sağlamak amacıyla da kullanılabilmektedir. Kişisel verilerinizi, işbu gizlilik yönergesinin kapsamına girmeyen amaçlarla kullanmaya ihtiyaç duyduğumuz taktirde, verilerinizin söz konusu amaçlarla kullanılması için izniniz istenebilecektir. Söz konusu izni vermek zorunlu değildir; ancak bu izni vermediğiniz taktirde, belirli faaliyetlere katılımınız kısıtlanabilir. Kullanıcıların verilerinin farklı şekillerde kullanılmasına izin vermesi halinde, söz konusu kişisel veriler gizlilik yönergesi doğrultusunda kullanılmaya devam edilecektir. Ek izin verilmesi akabinde, söz konusu izne ilişkin şartlar ile işbu yönerge arasında bir çatışma olması halinde, söz konusu izne ilişkin şartlar geçerli olacaktır. Ayrıca, bir güvenlik riskine karşı korunmak amacıyla gerekli olduğu taktirde kişisel veriler kullanılabilir ve gerektiğinde söz konusu bilgiler kolluk makamları ile paylaşılabilir.

Ticari elektronik ileti gönderimleri için ise, farklı bir yasal istisnadan yararlanılmayan durumlarda açık rıza vermiş olmanız aranmaktadır. Verileriniz, ticari elektronik ileti gönderimleri kapsamında sizi tanıtım, kampanya ve fırsatlarımız hakkında bilgilendirebilmek için işlenecektir. Bu tür iletişimler, hizmetlerimizle olan bağlılığınızı ve memnuniyetinizi artırmamıza olanak tanımaktadır. Meslek bilginizi işlememize onay vermeniz halinde, size mesleğinize uygun çözümler sunabilmemiz için meslek bilgileriniz işlenmektedir.

Çerezler ve benzer teknolojiler

"Çerezleri" ve diğer ağ teknolojilerini bilgi toplamak ve sitemizin belirli özelliklerini desteklemek için kullanmaktayız. Örneğin, bu teknolojileri aşağıdakiler için kullanabiliriz:

 • Ziyaretçilerin sitelerimizi nasıl kullandığına dair bilgi toplamak için – hangi sayfaları ziyaret ettikleri, hangi linkleri kullandıkları ve her bir sayfada ne kadar süre ile kaldıkları;
 • Reklam kampanyalarımızın etkinliğini yönetmek ve tespit etmek için;
 • Sitelerimizin özellik ve işlevlerini desteklemek için – örneğin, hali hazırda veri tabanımızda olan bilgileri yeniden girme zahmetinden sizi kurtarmak veya sitelerimizi önceki ziyaretlerinizde belirlediğiniz ayarların tekrar sorulmasını önlemek için ve
 • Sitelerimizi kullanırken deneyiminizi kişiselleştirmek için. Genel olarak, bu web teknolojilerini kullanarak toplamış olduğumuz bilgiler, sizi kişisel olarak tanımlamaz. Ancak eğer bir kullanıcı kimliği oluşturduğunuzda, örneğin sitelerimizden herhangi birinde şifre-korumalı alanları kullanmak için kayıt olduğunuzda, web teknolojilerini kullanarak toplamış olduğumuz bilgileri, kişisel tanımlayıcı bilgilerinizle birleştirebiliriz. Çerezleri almak istemiyorsanız, tarayıcınızı çerezleri reddetmek veya bilgisayarınıza bir çerez yerleştirildiğinde sizi uyarmak üzere ayarlayabilirsiniz. Ayrıca siteden ayrılır ayrılmaz çerezlerimizi silebilirsiniz. Her ne kadar sitelerimizi ziyaret etmek için çerezleri kabul etmek zorunda olmasanız da, tarayıcınızı çerezleri reddetmek üzere ayarladığınızda, sitelerimizin tüm işlev ve özelliklerini kullanamayacaksınız. Daha fazla detay için lütfen bu sitedeki Çerez Politikasına bakınız.

İşlenen Kişisel Veriler

Bu metinde belirtilen amaçlar dahilinde; kimlik, iletişim, işlem güvenliği, işlem, soru, öneri, talep ve şikayetleriniz ile hukuki işlem bilgileriniz işlenmektedir. Kayıt oluşturmanız durumunda ayrıca hesap bilgileriniz, ürün bilgileri, iletişim kanalı/abonelik tercihleri, dekar bilgileri ile; onayınız doğrultusunda meslek bilgileriniz işlenmektedir.

Kişisel Verilerinizin Aktarılabileceği Taraflar ve Aktarım Amacı

Kişisel verileriniz, “Kişisel Verilerinizin İşlenme Amacı ve Hukuki Sebebi” başlığındaki amaçlar ve hukuki sebepler kapsamında, yurtiçi ve yurtdışındaki hizmet sağlayıcılara aktarılmaktadır. Verileriniz, yetkili kurum ve kuruluşlara bilgi sunulması ihtiyacının ortaya çıkması halinde (örneğin bir uyuşmazlık nedeni ile adli merciler ile paylaşım), yetkili kurum ve kuruluşlar ile de paylaşılacaktır. Kişisel verilerinizin üçüncü taraflara aktarımında Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kurallara uygunluk sağlanmaktadır.

Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, internet sitemizdeki veri giriş alanları aracılığıyla, otomatik ve kısmen otomatik yöntemlerle toplanmaktadır. Kişisel verileriniz işlenirken, veri işlemenin meşru menfaatlerimiz için zorunlu olması, veri işlemenin bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için zorunlu olması ile hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi hukuki sebeplerine dayanılmaktadır. Verilerinizin işlenebilmesi için Kanun’da belirtilen hukuki sebeplerden en az biri bulunmadığında açık rıza sor

İlgili Kişilerin Kanun’un 11. maddesinde sayılan hakları

Kanun’un 11. maddesi uyarınca veri sahibi ilgili kişi olarak,

 • Kişisel verilerin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel veriler işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacı ve bunların amaca uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmeyi gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğranılması hâlinde, zararın giderilmesini talep etme haklarına sahip olduğunuzu belirtmek isteriz.

Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı, aşağıdaki adresler üzerinden Şirket’imize iletebilirsiniz: Yazılı Başvuru: Maslak Mah. AOS 55 Sk. No:4 42 Maslak B Blok D:717 Sarıyer / İstanbul E-Posta Adresi: kisiselverilerinkorunmasi@sumiagro.com (eğer gönderim yaptığınız e-posta adresi Şirket’imizin sisteminde kayıtlı değilse, başvurunuzun güvenli elektronik imza ya da mobil imza ile imzalanması gerekmektedir)

Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) Adresi: sumiagro@hs02.kep.tr

Çerez Politikası

Web sitemiz www.sumiagro.com.tr çoğu diğer web siteleri gibi size elimizden gelen en iyi deneyimi sunmak amacıyla çerezleri kullanmaktadır.

Çerez nedir?

Çerezler, bir siteyi veya sayfayı ziyaret ettiğinizde web sitesinin bilgisayarınıza veya mobil cihazınıza yerleştirdiği küçük metin dosyalarıdır. Çerez, web sitesinin veya başka bir web sitesinin bir sonraki ziyaretinizde cihazınızı tanımasını sağlar. Web işaretçileri veya diğer benzer dosyalar da aynı şeyi yapabilir. Bu politika dahilinde, bu şekilde bilgi toplayan tüm dosyalar, “çerezler” olarak anılacaktır. Çerezlerin hizmet ettiği bir çok işlev bulunmaktadır. Örneğin, tercihlerinizi hatırlamamıza, web sitemizin nasıl çalıştığını analiz etmemize ve hatta size en uygun olan içeriği önermemize yardımcı olmaktadır.Belirli çerezler kişisel bilgiler içermektedir – örneğin, giriş yaparken “beni hatırla” düğmesine basarsanız, çerez kullanıcı adınızı hafızaya alacaktır.

www.sumiagro.com.tr tarafından kullanılan çerezler:

 • Sizi kişisel olarak tanımlayan bilgileri toplamaz
 • Kullanıcıların web sitemize nasıl vardığı ve nasıl kullandığında veya kullanıcının genel lokasyonuna dair bilgiler toplar.
 • Üçüncü şahıs pazarlama şirketlerine veya medya reklamcılarına bilgi vermek için kullanılmaz.

www.sumiagro.com.tr için kullanılan çerezler

Çerez adı Açıklama Süre
_ga Kullanıcıları ayırt etmek için kullanılır. Tetiklenmesinin ardından 2 sene süre dolumu vardır.
_gid Kullanıcıları ayırt etmek için kullanılan bir diğer çerezdir. 24 saat içinde sonlandırılır.
ASP.NET_SessionId Oturum güvenliğini arttırmak ve hizmet güvenliğini kırmaya yönelik tekrar eden teşebbüsleri önlemek için kullanılır. Göz atma oturumu sona erdiğinde

Çerezleri, tarayıcınızdaki bütün veya bazı çerezleri reddetme ayarını etkinleştirerek engelleyebilirsiniz. Ancak tarayıcı ayarlarınızı tüm çerezleri reddetmek üzere ayarlarsanız (gerekli olan çerezler dahil), sitemizin tüm bölümlerine erişemeyebilirsiniz.